سیستم احکام پرسنلی

سیستم احکام پرسنلی

امکانات
 

• استقرار نمودار سازمانی و تعیین افراد شاغل در هر پست سازمانی .
• ثبت اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات شناسنامه ای ، تحصیلی ، آموزشی ، سوابق کار و سوابق پزشکی.
• تعیین رتبه پرسنل براساس سوابق ، تحصیلات ، دوره های آموزشی و غیره.
• ثبت و نگهداری اطلاعات احکام و صدور حکم کارگزینی مطابق با شرایط و رتبه پرسنل بصورت گروهی یا انفرادی.
• ثبت اسناد مختلف پرسنلی مانند اسناد وام ، تشویق ، توبیخ ، رفاهی و غیره.
• تعریف انواع دوره های آموزشی.
• ثبت دوره های آموزشی پرسنل
• قابلیت نگهداری الکترونیکی تصویر اطلاعات و اسناد پرسنل شامل مدارک شناسنامه ای ، مدارک تحصیلی ، دوره های آموزشی ، سوابق کاری و سوابق پزشکی .

گزارشات
 

• گزارش اطلاعات پرسنل.
• چاپ احکام پرسنلی بصورت گروهی یا انفرادی.
• گزارشات مختلف از سوابق پرسنل.