+
سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

• ثبت و نگهداری مشخصات پرسنل .
• نگهداری کارکرد ماهانه و روزانه پرسنل و دریافت آن از سیستم حضور و غیاب.
• امكان تعريف فرمول محاسبه براي ماليات، اضافه كاري، بيمه و .....
• امكان تعريف آيتم هاي سيستم بصورت پارامتريك همانند ضرايب بيمه، ماليات و ...
• امكان معرفي آيتم هاي حقوقي كلي بطور نامحدود
• امكان تعريف آيتم هاي حقوقي براي پرسنل با شرايط خاص
• امكان تعريف آيتم هاي حقوقي بر اساس ماهيت همانند حقوق و مزايا، كسورات و ...
• امكان تغيير آيتم هاي حقوقي براي كاركنان بدون نياز به برنامه نويس
• تعريف بيمه هاي متفاوت براي سيستم
• امكان تعريف فرمول محاسبه بيمه براي گروه هاي كاري متفاوت و موردي براي انواع متفاوت بيمه ها
• امكان تعريف جداول مالياتي براي هر گروه شغلي
• امكان معرفي تاريخ اجرا براي كليه رديف هاي جداول مالياتي
• امكان تعريف انواع وام ها براي پرسنل
• محاسبه قسط بندي براي وام ها
• امكان تغيير مبلغ قسط براي وام
• امكان تعريف وثبت ماموريت براي پرسنل
• امكان تعريف فرمول محاسبه حق ماموريت
• امكان تعريف فرمول محاسبه اضافه كاري براي سيستم و محاسبه اضافه كاريها بصورت پارامتريك
• امكان تعريف فرمول محاسبه براي كشيك روزهاي تعطيل و محاسبه بصورت پارامتريك
• معرفي فرمول محاسبه براي كسورات ناشي از غيبت
• امكان ثبت پرداخت و برداشت هاي خاص با توجه به نوع استخدام، مدرك تحصيلي، بصورت گروهي و انفرادي
• امكان پرداخت پاداش و عيدي بصورت كلي و موردي و صدور سند حسابداری مربوطه
• امكان محاسبه و پرداخت غرامت ايام بيماري با فرمول بصورت پارامتريك
• امكان ثبت مرخصي بدون حقوق پرسنل و محاسبه حقوق بر اساس آن
• امكان محاسبه حقوق معوقه براي سيستم بصورت پرداختي و يا كسورات
• امكان پردازش حقوق براي احكام پرسنلي معوقه
• امكان پرداخت هاي خاص براي فرزندان پرسنل همانند دانش آموز برتر، قبولي در دانشگاه
• امكان پرداخت هاي خاص براي بازنشستگان
• امكان ثبت اطلاعات پرسنل روزمزد و محاسبه حقوق و پرداخت آنها
• صدور سند پرداخت حقوق ماهانه در سیستم حسابداری.
گزارشات
 

• امكان تهيه گزارشات حقوق جاري، معوقه، حضور و غياب، ماموريت، كشيك ايام تعطيل، پرداخت هاي ويژه، جوايز فرزندان، وام ها، كسورات غيبت، كسورات معوقه، بيمه، ماليات و .....
• گزارشات با انتخاب ستون هاي مورد نياز براي هر گزارش امكانپذير بوده، همچنين كاربر امكان مشخص كردن نوع كاغذ چاپ، فونت و .... را خواهد داشت.
• قابلیت ارائه فیش های حقوق کارکنان بصورت الکترونیکی در اینترانت شرکت(شبکه محلی)
• فرمت هاي متفاوت گزارشات همانند Excel و PDF نيز قابل ارائه ميباشد.
• امكان تهيه گزارشات مديريتي همانند خلاصه بانك، خلاصه انواع استخدام، وضعيت اضافه كاري، كشيك، انواع وام ها و غیره
• تهيه ديسكت براي سازمانهاي بيمه، سازمان ماليات، بانك،‌اسناد حسابداري و در صورت نياز براي آيتم هاي خاص سيستم همانند كارت بانك هاي متفاوت و...

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©