+
آموزش در حین بهره برداری

آموزش در حین بهره برداری

تجربه این شرکت در زمینه راه اندازی نرم افزارهای کاربردی موید این موضوع است که بهترین روش برای یادگیری رویه های اجرائی همزمان نمودن آن با انجام عملی این رویه ها می باشد و لذا پس از تحویل و استقرار نهایی نرم افزار و ارائه آموزش های اولیه کاربران نیاز به راهنمائی و آموزش در حین اجرای واقعی عملیات خواهند داشت که در این زمینه سازمان ها میتوانند از آموزشهای غیر حضوری شرکت بصورت تلفنی و یا استفاده از شبکه های اجتماعی بهره گیری نمایند.
این سبک از آموزش به دلیل عدم امکان هماهنگ نمودن زمانی و شرایط آن بصورت کاملا" لحظه ای و عملی بر روی داده ها فرایندهای واقعی شرکت ارائه می گردد و تأثیر بسیار عمیقی در کیفیت و سرعت کار کاربران خواهد داشت.

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©